استپر موتور پراید

استپر موتور پژو

استپر موتور نیسان

استپر موتور پژو 206

مقاومت فن پراید (طرح سرامیکی)

مقاومت فن پراید (طرح تندر 90)

مقاومت فن تندر 90

مقاومت فن پژو 206

درجه داخل باک بنزین پژو

درجه داخل باک بنزین پراید (یورو 2)

درجه داخل باک بنزین تیبا راست گرد (پراید یورو 4)

درجه داخل باک بنزین تیبا چپ گرد (یورو 4)

درجه داخل باک بنزین پژو 206

درجه داخل باک بنزین تندر 90

تقویت شیشه بالابر پراید

تقویت شیشه بالابر پژو

پروانه فن تندر 90

پروانه فن دو دور پراید

پروانه فن پژو

پروانه فن پژو (خاری)

قاب فن پراید 2 دور

صافی بنزین پراید سر صاف

صافی بنزین پژو

صافی بنزین پراید سر کج